Share |

Hoitomenetelmiä

Kognitiivinen käyttäytymisterapia
                                                  
Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiamuoto, jolle on tyypillistä tavoite- ja asiakaskeskeinen toiminta. Terapiassa pyritään järjestelmällisesti objektiivisesti mitattavaan hyötyyn, joka liittyy asiakkaan toimintakyvyn paranemiseen. Kognitiivisessä käyttäytymisterapiassa lähtökohtana on pragmaattisuus, eli tehdään sitä mikä toimii, riippumatta erilaisista teorioista. Tämä voi tarkoittaa käytännössä myös menetelmien vaihtamista joustavasti, mikäli aloitetusta menetelmästä ei ole nähtävissä selkeää hoitovastetta.
                                            
Terapiassa käyttäytymistä tarkastellaan perimän ja ympäristön vuorovaikutukseen perustuvana suhteena. Tähän kuuluu keskenään jatkuvassa vuorovaikutuksessa olevat ajatukset, tunteet, toiminta ja fysiologiset reaktiot. Tämä vuorovaikutus on käyttäytymisanalyysin kohteena, ja siihen vaikutetaan terapiassa. Ihmistä hoidetaan näin ollen kokonaisuutena. Terapian tarkoituksena on parantaa ihmisten itsehallintaa ja -hoitoa tarjoamalla ja opettamalla uusia valmiuksia ja taitoja. Tämä voi sisältää esimerkiksi uusien toimintatapojen omaksumisen, uusien tunteensäätelytaitojen oppimisen ja/tai terveysriskien ja sairauksien hoitotapojen uuden omaksumisen ja hallinnan.
                                             
Kognitiivinen käyttäytymisterapia perustuu mm. oppimis-, kognitiivisen ja sosiaalipsykologian teoriaan ja tutkimukseen, tieteellisiin tutkimustuloksiin ja käyttää tieteellisesti todennettuja tutkimusmenetelmiä. Terapiassa painotetaan yksilön vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa nykyhetkessä ja tarkastellaan asiakkaan käyttäytymistä eri tilanteissa hänen pyrkiessään ratkaisemaan ongelmiaan.
                                  
Kognitiivinen käyttäytymisterapia alkaa yleensä 2-5 tapaamiskerran käyttäytymisanalyysilla, jossa analysoidaan asiakkaan vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa. Näillä tapaamiskerroilla pyritään analysoimaan kaikki asiakkaan tilanteeseen vaikuttavat taustamuuttujat.
            
                                                    
Vasta tämän jälkeen sovitaan usein varsinaisesta hoidosta ja sen kestosta. Psykoterapia pyritään räätälöimään mahdollisimman yksilöllisesti ja käyttäytymisanalyysistä tulleita tietoja hyväksikäyttäen.
                                        
Terapiassa keskitytään pääasiallisesti nykytilanteessa vaikuttavien ongelmien ratkaisuun ja niitä ylläpitävien tekijöiden tarkasteluun. Menneisyydessä tapahtuneet asiat otetaan mukaan siinä määrin, mitä ne vaikuttavat tämän hetken reagointityyliin ja toimintaan (mukaan lukien ajattelumallit).
                          
Asiakas ja terapeutti toimivat yhteistyössä pyrkien yhdessä selvittämään ja analysoimaan asiakkaan esittämiä ongelma-alueita. Myös terapiasuhteessa esiintyvien ilmiöiden käsittely on keskeistä. Tavoitteena on selvittää kaikki se olennainen, mikä liittyy asiakkaan ongelmaan ja sen hoitamiseen. Asiakkaan elämää hankaloittavia toimintamalleja pyritään korvaamaan paremmin toimivilla ja asiakasta autetaan saavuttamaan sellaisia taitoja, jotka edesauttavat hänen omaa elämäänsä. Terapia on luottamuksellista ja hoitoon liittyvistä periaatteista sovitaan usein kirjallisesti.
                                   
Kognitiivisen käyttäytymisterapian tehokkuus on todettu sadoissa tieteellisissä tutkimuksissa ja se on saavuttanut tunnustusta kaikkialla maailmassa erityisen tehokkaana ja tieteellisesti tutkittuna terapiamuotona. Käyttäytymisterapeuttisia hoitomenetelmiä on olemassa lähes kaikkiin psykiatrisiin, neurologisiin ja terveyspsykologisiin ongelmiin ja häiriöihin, ja monien ongelmien hoidossa nämä hoitomenetelmät on osoitettu parhaiksi psykologisiksi hoitomenetelmiksi.
                                      
Kognitiivinen käyttäytymisterapia on osoittautunut erityisen tehokkaaksi esim. seuraavilla alueilla: ahdistuneisuus-, pelko- ja masennusongelmat, syömis- ja unihäiriöt, seksuaaliset ja muut parisuhdeongelmat, huono itseluottamus, väärinkäyttöongelmat, skitsofrenia ja erityyppiset stressiongelmat ja yleiseen terveyteen liittyvät ongelmat sekä oppimisvaikeudet, lapsuuteen ja kehitysvammaisuuteen liittyvät häiriöt
                                                    
2013-11-26t18-38-02_1.jpg
                                                          
Tärkeimmät kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmät lyhyesti:
                
Itsehavainnointi (self-monitoring)
                           
Sovellettu rentoutus ml. oikea hengitystekniikka (applied relaxation)
                           
Altistus fysiologisille reaktioille (interoceptive exposure)
                               
Altistus ongelmatilanteille (in vivo situational exposure)
                           
Altistus ongelmallisille asioille mielikuvituksessa (imaginal exposure)
                                 
Reagoinnin ehkäisy (response prevention)
                                              
Mallintaminen (modeling)
                                    
Rooliharjoitukset, kommunikointiharjoitukset (role playing, behavioral skills training, communication training)
                                    
Kognitiiviset menetelmät (cognitive restructuring; cognitive techniques [testing automatic thoughts, esim. Freeman] jne.)
                                                      
Itsehallintaohjeet (esim. guided self-dialogue)
                                                 
Vaikutehallinta (stimulus control techniques)
                                                     
Ongelmanratkaisumenetelmät (problem solving)
                                                  
Ajankäytön suunnittelu ym. (activity scheduling jne.)
                                    
Vahvistussuhteiden hallintaan perustuvat menetelmät (contingency prosedures, contingensy prosedures & management)
                                            
Herkistysharjoitukset (sensate focus, "mindfullness training")
                                                     
Erilaiset taitoharjoitukset (behavior rehearsal)
                                           
Vahvistamiseen perustuvat menetelmät (reinforcement, validation)
                                                
Hyväksyntään perustuvat menetelmät (emotional acceptance)
                                           
Tiedon antamiseen perustuvat menetelmät (information, education)
                                              
Kotitehtävät (home work assignments)